Hra
Příběhy
Emoce
Tvořivost
Rozhovor
Sdílení
Zážitek

OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní společnost firma GAMES 4 THERAPY s.r.o., IČO 066 17 808, sídlo Šaldova 549/8, Židenice, 615 00 Brno, Česká Republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 103223, IČ: 06617808

 

1. Úvod

Platné podmínky.

Děkujeme, že používáte produkty firmy GAMES 4 THERAPY s.r.o., IČO 066 17 808, sídlo Šaldova 549/8, Židenice, 615 00 Brno, Česká republika (dále v textu vždy označena jako G4T).

Používání počítačových softwarů a aplikací, které jsou k dispozici na webových stránkách G4T www.games4therapy.com, podléhá těmto obchodním a licenčním podmínkám. Oba tyto dokumenty nazýváme souhrnně „podmínky“.

2. Používání stránek a softwaru G4T

Přístup k obsahu a jeho používání.

Na webových stránkách G4T může uživatel procházet, vyhledávat, nebo stahovat obsahy (software – demo verze i plné verze, obrázky, texty) na počítače nebo tablety či jiná mobilní zařízení (dále jen zařízení).

K používání těchto obsahů bude uživatel potřebovat zařízení splňující požadavky na systém a kompatibilitu pro příslušný obsah, fungující přístup k internetu a kompatibilní software. Dostupnost obsahu a funkcí se v různých zemích liší. V zemi konkrétního uživatele nemusí být k dispozici veškerý obsah a funkce. Některý obsah může být k dispozici ke sdílení se členy rodiny uživatele, některé obsahy jsou chráněny licenčními podmínkami a sdíleny být nesmí. Produkty G4T neposkytují a za žádných okolností nemohou poskytovat třetí strany.

 

Omezení pro používání některých produktů.

Na některé produkty G4T se vztahují konkrétní omezení vázaná na dosažené psychologické a psychoterapeutické vzdělání registrovaných uživatelů produktů. Omezení jsou konkrétně uvedena v licenčních smlouvách jednotlivých produktů a jsou požadována již při registraci uživatele.  

 

Věková omezení.

Na produkty G4T se vztahují věková omezení. Pokud by byl uživatel ve své zemi považován za nezletilého, potřebuje k nákupu a používání produktů G4T a přijetí podmínek svolení rodiče nebo zákonného zástupce. Věkové omezení je mj. dáno požadavkem dokončeného vysokoškolského vzdělání již při registraci uživatele.

 

Poplatky třetím stranám.

Uživatel je sám odpovědný za veškeré poplatky za přístup nebo za data, které mu v souvislosti s používáním produktů G4T mohou naúčtovat třetí strany (například poskytovatel internetových služeb nebo mobilní operátor).

 

Informace o uživateli.

Zásady ochrany soukromí G4T vysvětlují, jak při používání služeb G4T zachází s osobními údaji a chrání soukromí uživatelů. Více informací lze nalézt v sekci Zpracování osobních údajů.

 

Neoprávněný přístup k účtům. Údaje o svém účtu musí uživatel ve vlastním zájmu uchovávat v bezpečí a nikomu je nesdělovat.

 

Zablokované účty.

Pokud společnost G4T v souladu s těmito podmínkami zablokuje uživateli přístup k účtu (například při porušení podmínek k registraci), může být uživateli zabráněno v přístupu k obsahům a aplikacím, které jsou na webových stránkách umístěny. Další informace jsou uvedeny v licenčních podmínkách.

 

Změny těchto podmínek.

Pokud se licenční podmínky změní, bude uživatel o změně alespoň 30 dní předem informován a nové podmínky začnou platit po uplynutí této lhůty. Pokud bude uživatel produkty G4T po uplynutí této lhůty i nadále používat, bude to považováno za přijetí nových podmínek. Nové podmínky se budou vztahovat na používání veškerého obsahu (včetně obsahu, který uživatel nainstaloval nebo zakoupil v minulosti) a veškerých následných instalací nebo nákupů. Pokud uživatel se změnami nebude souhlasit, může již stažený obsah užívat po dobu, kdy bude platit jeho licence a poté může požádat o zrušení registrace a vymazání veškerých údajů na adrese info@games4therapy.com a přestat obsahy a produkty G4T využívat. Kopii obsahu na uživatelových zařízeních bude uživatel moci i nadále zobrazovat v souladu s poslední verzí podmínek, kterou přijal.

3. Nákupy a platby

Bezplatný obsah.

G4T může umožnit stahování, zobrazování nebo používání obsahu zdarma. Na přístup k některému bezplatnému obsahu a jeho používání se mohou vztahovat další omezení. Více informací lze nalézt v části č. 6 těchto podmínek Zřeknutí se zodpovědnosti.

 

Zakoupení obsahu.

Kupní smlouva na uživatelem požadovaný a objednaný produkt prostřednictvím webových stránek G4T je uzavřena se společností G4T dnem, kdy uživatel obdrží e- mail s potvrzením objednávky.

G4T umožní uživateli objednaný produkt řádně užívat do sedmi dnů ode dne, kdy na svůj účet obdrží platbu kupní ceny. Důvodem je manuální zpracování objednávek a plateb firmou G4T.

Metody zpracování plateb.

Pro usnadnění nákupu produktu na webových stránkách G4T nabízí společnost G4T různé metody zpracování plateb. Uživatel je povinen dodržet všechny příslušné smluvní podmínky a další právní dohody, jimiž se daná metoda zpracování plateb řídí. Společnost G4T může metody zpracování plateb přidávat a odebírat dle vlastního uvážení.  Uživatel – plátce nese plnou odpovědnost za zaplacení celé částky za nákup provedený na stránkách společnosti G4T.

Pro zakoupení obsahů a produktů nabízí společnost G4T tyto typy plateb:

Stanovení cen.

Cena a dostupnost veškerého obsahu nabízeného na stránkách www.games4therapy.com se před prodejem může kdykoliv změnit. Platná je vždy aktuální cena zveřejněná na stránkách společnosti G4T, tedy nikoliv cena platná v době registrace uživatele.

Daně.

„Daně“ znamenají veškeré poplatky, cla, odvody a daně (jiné než daň z příjmu) spojené s prodejem obsahu, včetně souvisejících pokut a úroků.

Uživatel je plně odpovědný za úhradu veškerých daní, za produkt hradí jeho plnou cenu bez odpočtu jakékoliv daně. Pokud má G4T povinnost vybírat a platit daň, zaúčtuje její výši do konečné ceny produktu.

Uživatel je sám povinen v souvislosti a nákupem a užíváním produktu společnosti G4T hradit daň podle jurisdikce svého sídla a za úhradu event. daně je plně odpovědný.

 

Nevratnost prodejů.

S výjimkou případů výslovně uvedených dále (reklamace produktu) je nákup produktu G4T nevratný a konečný. Vrácení uhrazené platby a výměna produktu se nepovoluje.

 

Odebrání a nedostupnost obsahu.

Zakoupený nebo nainstalovaný obsah je uživateli zpřístupněn po dobu, po kterou bude platná jeho registrace a jím zakoupená licence. V určitých případech (například pokud dojde ke kritickým bezpečnostním problémům či porušení příslušných podmínek či právních předpisů nebo pokud dojde k jiným okolnostem, které jsou mimo kontrolu společnosti G4T) může společnost G4T přestat poskytovat přístup ke svým obsahům na webových stránkách nebo možnost prodloužení uživatelské licence. Na takovéto ukončení přístupu poskytovatel licence uživatele předem upozorní (pokud to bude možné). Pokud si uživatel před odebráním obsahu či přístupu nemůže stáhnout kopii daného obsahu (texty, obrázky), může mu společnost G4T nabídnout náhradní obsah, bude li to technicky možné. Poskytne-li společnost G4T kopii produktu nebo náhradní obsah, budou tyto prostředky jedinými opravnými prostředky uživatele.

 

Alternativní řešení sporů se spotřebiteli.

Společnost G4T se nezavazuje a není povinna řešit spory prostřednictvím subjektu pro alternativní řešení sporů.

 

Práva na odstoupení od smlouvy.

V souladu s právními předpisy má uživatel automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup digitálního obsahu, což zahrnuje i obsah na webových stránkách společnosti G4T. Během nákupu obsahu na www.games4therapy.com nicméně uživatel vyjadřuje souhlas s tím, že obsah bude mít k dispozici okamžitě, a potvrzuje, že se s ohledem na tuto skutečnost svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy před poskytnutím plnění vzdává.

Uživatel má právo na vrácení platby za užívání licence pouze v případě oprávněné reklamace programu.

Reklamaci lze uplatnit na e-mailové adrese společnosti G4T v zákonných lhůtách.

4. Práva a omezení

Licence k používání obsahu.

Po dokončení transakce registrace nebo uhrazení příslušných poplatků za obsah má uživatel nevýhradní právo uchovávat, zobrazovat a používat příslušný obsah, přistupovat k němu, zobrazovat a za účelem zálohování si pořizovat jeho kopie, a to na svých zařízeních nebo jiným způsobem povoleným v rámci služby, avšak pouze v rozsahu výslovně povoleném v těchto podmínkách a souvisejících zásadách. Všechna práva, nároky a podíly na obsahu nabízeném na stránkách společnosti G4T, které vám v podmínkách nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny. Na používání aplikací se mohou vztahovat další smluvní podmínky uvedené v následující licenční smlouvě:

 

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU ARCHIPELAGO

SOFTWARE

I. MINIMÁLNÍ SOFTWAROVÉ POŽADAVKY

1. Uživatel je povinen pro bezproblémový chod software dodržet následující podmínky a to i v případě každého dalšího upgradu :

OS: Windows Vista SP1+, Mac OS X 10.9+
Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities.
CPU: SSE2 instruction set suppor

2. Při nedodržení shora uvedených podmínek může být omezena či ohrožena funkčnost softwaru.
3. Poskytovatel softwaru neodpovídá za škodu způsobenou porušením podmínek pro bezproblémový chod softwaru.

II. AUTORSKÁ PRÁVA
1. Autorská práva ke koncepčním materiálům softwaru jsou chráněna licenční smlouvou mezi autory a společností G4..
2. Oprávněným vlastníkem softwaru je poskytovatel (společnost G4T), který je na základě smlouvy s autory a vlastním vývojem a výrobou oprávněn k šíření a prodeji softwaru.

III. OCHRANA SOFTWARU
1. Ve prospěch poskytovatele jsou chráněny veškeré výstupy, obrázky, zdrojové kódy, texty a zvuky.

LICENCE

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Poskytovatelem licence společnost G4T, dále jen „poskytovatel licence“.
2. Nabyvatel licence se registruje na základě registračního formuláře na stránkách G4T, dále jen „nabyvatel licence“

II. LICENCE
1. Licence je nevýhradní, je uživateli poskytnuta na 30 dní od stažení aplikace v e-shopu zdarma a po uhrazení licenčního poplatku na dobu jednoho roku od úhrady poplatku.
2. Podle výše poplatku se licence dělí na :
– licenci pro jednoho koncového uživatele
– multilicenci

III. PRÁVO A ZPŮSOB UŽITÍ

1.Koncový uživatel
Licence je udělena za účelem užívání softwaru Archipelago pro vlastní potřeby nabyvatele v odborné psychologické nebo terapeutické práci s dětmi a bez možnosti jeho využívání třetími osobami či jeho šíření.
Již při registraci koncový uživatel licence potvrzuje, že má dokončené vysokoškolské vzdělání (alespoň magisterské studium dokončené) a zároveň absolvovaný psychoterapeutický výcvik v rozsahu minimálně 200h (teorie, sebezkušenost, supervize).
Porušení některého z těchto bodů licenční smlouvy je považováno za hrubé porušení podmínek licenční smlouvy.

2.Multilicence
Licence je udělena za účelem užívání softwaru Archipelago zaměstnanci, podřízenými nebo kolegy nabyvatele licence v odborné psychologické nebo terapeutické práci s dětmi, bez možnosti jeho šíření. Již při registraci nabyvatel licence potvrzuje, že má dokončené vysokoškolské vzdělání (alespoň magisterské studium dokončené) a zároveň absolvovaný psychoterapeutický výcvik v rozsahu minimálně 200h (teorie, sebezkušenost, supervize). Nabyvatel licence dále odpovídá za to, že se softwarem mohou pracovat pouze profesionálové s dokončeným vysokoškolským vzděláním (alespoň magisterské studium dokončené) a zároveň s absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem v rozsahu minimálně 200h (teorie, sebezkušenost, supervize). Multilicenci užívá tolik koncových uživatelů, kolik licencí bylo zakoupeno.  
Porušení některého z těchto bodů licenční smlouvy je považováno za hrubé porušení podmínek licenční smlouvy.

IV. ROZSAH LICENCE, REGISTRACE UŽIVATELE
1. Licence se udělují bez teritoriálního omezení.

2. Časové omezení licence:
a. jeden měsíc zdarma po registraci uživatele
b. celoživotní licence po úhradě licenčního poplatku

3. Koncový uživatel má právo zakoupit si a užívat více licencí (např. pracuje-li se softwarem na více zařízeních).

4. Multilicenci užívá tolik koncových uživatelů, kolik licencí bylo zakoupeno.  

5. Registrace uživatele na základě této licenční smlouvy a tím i platnost této licenční smlouvy,  je u poskytovatele softwaru platná neomezeně ( mimo situací, kdy je vypovězena ) bez ohledu na to, zda uživatel koupí či nekoupí další licenci, či zda ji koupí později.

6. Udělení podlicence je vyloučeno.

7. Registrace uživatele/nabyvatele licence: 

Při registraci vyžadujeme ověřitelné a pravdivé informace o Vašem vysokoškolském a také psychoterapeutickém vzdělání. Požadujeme psychoterapeutický výcvik v rozsahu alespoň 200h (teorie, sebezkušenost, supervize).

Požadujeme, abyste výcvik absolvovali, nepožadujeme zkoušku.

Registrace samotná probíhá automaticky, pokud vyplníte všechny povinné údaje. Společnost GAMES 4 THERAPY si ale vymezuje právo údaje namátkově nebo na základě podnětu třetích osob údaje kdykoliv po dobu platnosti licence kontrolovat.

Kontrola probíhá následujícím způsobem: Pokud objevíme nejasnosti nebo zjistíme, že uvedené údaje jsou nesprávné nebo jsme na nesprávnost údajů upozorněni třetími osobami, pokusíme se s Vámi spojit přes Váš e-mail a chyby ve spolupráci s Vámi odstranit nebo opravit. Pokud se nám nepodaří s Vámi přes Vámi uvedený e-mail do třiceti (30) dní spojit nebo pokud nám nebudete schopni údaje uvedené při registraci do třiceti (30) dní doložit, máme právo zrušit Vaši registraci a zablokovat Vám možnost zakoupit si roční licenci pro práci s produkty určenými pouze registrovaným uživatelům. Tato procedura neprobíhá automaticky, vždy se jí zabýváme osobně. Omlouváme se, pokud Vám to přinese nějaké komplikace, ale pro nás je zásadní ochránit zneužití programu osobami bez odpovídajícího vzdělání.

Pokud pracujete v zemi, která umožňuje úřední registraci Vás jako psychoterapeutů, je Vaše registrační číslo postačující informací o Vás. a Vašem vzdělání. V takovém případě uveďte do kolonky “Absolvovaný psychoterapeutický/poradenský výcvik” instituci či asociaci, v níž jste registrováni a do kolonky “Počet hodin” uveďte Vaše registrační číslo.

Pokud jste sdruženi v asociaci psychologů nebo psychoterapeutů, která již garantuje vysokoškolské a psychoterapeutické vzdělání svých členů, postačí nám jakýkoliv odkaz, který Vaše členství v této organizaci potvrdí. Vaše členství v této asociaci potom považujeme za postačující informaci o Vás a Vašem vzdělání. V takovém případě uveďte do kolonky “Absolvovaný psychoterapeutický/poradenský výcvik” instituci či asociaci, jejímž jste členem a do kolonky “Počet hodin” uveďte kontakt (nejlépe odkaz), na kterém je možné Vaše členství ověřit (např. veřejně dostupný seznam členů asociace apod.).

V. POPLATKY
Primární licenční poplatek  je 0,-Kč
1. Registrace nezavazuje potencionálního uživatele licence k její následné koupi, vyslovuje však souhlas s licenčními a obchodními podmínkami.
2. Při registraci a vyslovení souhlasu s licenční smlouvou obdrží uživatel licenci na 30 dní zdarma (aplikaci si stahuje v e-shopu).
Licenční poplatek celoživotní licence je vždy uveden a aktualizován na webových stránkách
1. Celoživotní licence bude uživateli přidělena vždy až po té, co poskytovatel licence obdrží platbu na svůj účet. Uživatel bere na vědomí, že dříve než bude platba připsána na účet poskytovatele nemůže být licence poskytnuta.
2. Poskytovatel licence upozorňuje na skutečnost, že především platba ze zahraničí může mít i delší časovou prodlevu, přičemž platí, že časově neomezená licence nemůže být poskytnuta dříve, než bude platba na jeho účtu.
3. Žádost o poskytnutí celoživotní licence či prodloužení stávající licence může uživatel podat písemně ( e-mailem ) a zaplacením poplatku. I samostatné zaplacení poplatku je bráno jako žádost o prodloužení licence.

VI. USTANOVENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Poskytovatel licence je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit a licenci uživateli odebrat v případě, že zjistí, že uživatel uvedl při své registraci nepravdivé údaje nebo hrubým způsobem porušil licenční podmínky. O odstoupení smlouvy bude uživatel informován formou e-mailové zprávy.
2. Po zániku licence pro nezaplacení poplatků na další období software automaticky zablokuje možnost dalšího užívání licence a to včetně již vytvořených profilů.
3. Po zablokování užívání licence zůstane uživateli pouze přístup k obrázkům uloženým v jeho počítači.
4. Blokace softwaru je jeho součástí.

VII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Licenční podmínky se vztahují na veškerý upgrade softwaru.
2. Licenční smlouva je uzavřena dnem úspěšné registrace uživatele licence na webových stránkách poskytovatele softwaru.
3. Při zániku registrace zaniká i platnost licenční smlouvy a uživatel není oprávněn software dále užívat.
4. Uživatel registrací potvrzuje, že se seznámil s licenční smlouvou a obchodními podmínkami poskytovatele software a že s nimi souhlasí.

Porušení licenčních podmínek.

V případě porušení kterékoliv z licenčních podmínek budou uživateli práva vyplývající z licence okamžitě vypovězena a společnost G4T může uživateli ukončit přístup ke svým obsahům a produktům, aniž by uživateli vrátila platbu.

5. Omezení

Obsah

Obsah (celý ani jeho část) nesmí uživatel zobrazovat v rámci žádných veřejných výstav, prezentací, seminářů ani konferencí a to ani bezplatných. Výjimkou jsou případy, kdy

(a) při takovém použití nedochází k porušení autorských ani žádných jiných práv a ve své prezentaci výslovně a jasně uvede společnost G4T jako zdroj nebo

(b) je takové použití výslovně povoleno společností G4T.

Žádný obsah či produkt zakoupený či zdarma obdržený na stránkách www.games4therapy.com nesmí nikdo, tj. ani uživatel, prodat, pronajmout, dále šířit, vysílat, přenést, předat, upravit, sublicencovat, převést na třetí stranu ani jí jej udělit. Toto ustanovení se týká i staženého obsahu (texty, obrázky), který prostřednictvím stránek www.games4therapy.com obdrží uživatel zdarma. Obsahy smí uživatel využívat pouze v souladu s licenčními podmínkami.

Obsah nesmí uživatel používat v rámci žádné služby, která slouží ke sdílení, půjčování nebo používání více uživateli, ani pro účely jiné instituce, s výjimkou případů, kdy je to konkrétně povoleno a pak pouze a přesně způsobem, který je povolen a se společností G4T výslovně a písemně schválen.

 

Ochrana bezpečnostních funkcí a komponent.

Uživatel se nesmí pokusit obejít, zakázat ani překonat žádnou z bezpečnostních funkcí a komponent, které chrání, skrývají nebo jinak omezují přístup k obsahům dostupným na www.games4therapy.com a k tomuto jednání nesmí ani napomáhat jiným či k němu jiné opravňovat nebo nabádat.

 

Vodoznaky, loga, štítky.

Uživatel nesmí odstraňovat žádné vodoznaky, štítky ani jiná právní oznámení či oznámení o vlastnictví, která jsou součástí obsahu, a nesmí se obsah získaný prostřednictvím stránek G4T pokusit pozměnit. To se týká i pozměnění za účelem změny nebo zakrytí označení, které informuje o vlastnictví či zdroji obsahu.

5. Zřeknutí se odpovědnosti

Ochrana dat vznikajících při práci se softwarem společnosti G4T.

Společnost G4T nemá žádný vzdálený přístup k datům nebo jakýmkoliv dalším výtvorům, které vznikají při práci se softwary G4T (obrázky, knihy, uložená data). Uživatel je plně zodpovědný za jejich zpracování a ochranu. Společnost G4T v žádném případě nenese jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené únikem těchto dat nebo zacházením s nimi nebo jejich sdílením.

Produkty společnosti G4T a informace zveřejněné na stránkách www.games4therapy.com slouží jako pomůcka pro dospělé osoby pečující o dítě nebo pro profesionály pracující s dětmi. Cílem společnosti G4T je, aby informace, které se uvádí na jejích stránkách a v instrukcích k užívání softwarů byly pravdivé a aktuální.

Bude – li společnost G4T upozorněna na chyby, pokusí se je opravit, neposkytuje však žádné záruky pro jakékoliv účely, výslovné ani nepřímo vyjádřené ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti či dostupnosti svých produktů a služeb. Uživatel se na tyto informace může spolehnout pouze na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

 

Společnost G4T žádném případě neodpovídá za ztrátu ani škodu, včetně přímé a nepřímé ztráty či škody v jakémkoliv rozsahu, nebo jakékoliv ztráty či škody vyplývající ze ztráty dat nebo jakékoliv jiné újmy vzniklé v souvislosti s užíváním jejího softwaru nebo informací na jejích webových stránkách.

Společnost G4T nemůže garantovat a nikdy negarantuje způsob, jakým bude profesionál nebo jakým budou rodiče využívat její aplikace pro práci s dítětem, protože to v žádném případě nemá pod kontrolou. Je na rodičích, aby pro práci se svým dítětem vybrali spolehlivého, vzdělaného a prověřeného profesionála nebo aby s produkty určenými pro rodiče pracovaly v souladu se zájmy a potřebami jejich dětí.

Společnost G4T  dělá vše proto, aby byl tento web funkční a bezproblémový, nepřebírá však zodpovědnost a neručí za to, bude-li web dočasně nedostupný z technických důvodů vzniklých mimo její kontrolu.

7. Závěrečná ustanovení

Vadný obsah.

Jakmile je uživateli prostřednictvím jeho účtu zpřístupněn obsah, měl by jej co nejdříve zkontrolovat a ujistit se, zda funguje tak, jak je uvedeno. O případných chybách nebo problémech by uživatel měl poskytovatele co nejdříve informovat. Další informace jsou uvedeny v pravidlech pro vracení peněz.

Odebrání a nedostupnost obsahu.

Zakoupený nebo nainstalovaný obsah je uživateli zpřístupněn po dobu, po kterou bude platná jeho registrace a jím zakoupená licence, přičemž platí tyto podmínky.

V určitých případech (například pokud dojde ke kritickým bezpečnostním problémům či porušení příslušných podmínek či právních předpisů) může společnost G4T přestat uživateli poskytovat přístup ke svým obsahům na webových stránkách nebo možnost prodloužení uživatelské licence. Na takovéto ukončení přístupu poskytovatel uživatele předem upozornění (pokud to bude možné). Pokud si uživatel před odebráním obsahu či přístupu nemůže stáhnout kopii daného obsahu (texty, obrázky), může mu společnost G4T nabídnout buď

(a) náhradní obsah, je-li to možné, nebo

(b) úplné či částečné vrácení platby za obsah v případě, že uživatel ztratí přístup k obsahu, který si zaplatil. Vrátí-li společnost G4T uživateli platbu, bude její vrácení jediným opravným prostředkem uživatele.

Více účtů.

Má – li uživatel více účtů registrovaných na stránkách společnosti G4T pod různými uživatelskými jmény, může v některých případech přenést obsah z jednoho účtu do jiného, ovšem pouze pokud je vlastníkem obou účtů a pokud společnost G4T na žádost uživatele v dané službě povolila funkci, která takové přenosy umožňuje.

 

Nebezpečná činnost.

Žádná ze služeb ani žádný obsah nejsou určeny k použití v oborech či oblastech, kdy by selhání služeb nebo obsahu mohlo vést k úmrtí, zranění nebo závažné fyzické či psychické újmě či škodě na životním prostředí.

8. Smluvní podmínky kurzů ARCHIPELAGO

Smlouva o absolvování kurzu mezi pořadatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy se zájemce o účast v kurzu registruje na stránkách www.game4therapy.com a učiní přes obchod objednávku. O tom, že byl registrován a že objednávku učinil, je zájemce o účast v kurzu informován automaticky na e-mail, který při registraci vyplnil.

Pořádání kurzu

Pořadatelem kurzu je společnost GAMES 4 THERAPY s.r.o.

Kurzy se pořádají v termínech podle programu kurzů, který je stanovován vždy na období jednoho kalendářního roku na stránkách www.games4therapy.com

Pořadatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností. Kurzy se vždy konají až po naplnění minimálního počtu účastníků kurzu.

 Přihlášení na kurz

Po vyplnění závazné objednávky dostává účastník e-mailem automatické potvrzení o přijetí závazné objednávky a pokyny k platbě.

Pokud neobdržíte e-mail s informacemi, prosím, zkontrolujte, zda není ve spamu. Případně nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností GAMES 4 THERAPY s.r.o. za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Další informace ke Zpracování osobních údajů naleznete na stránkách www.game4therapy.com

Všeobecné podmínky plateb za kurz

Faktura je vystavena automaticky a zájemce o kurz ji obdrží na registrovaný e-mail zároveň s potvrzením o objednávce a s pokyny k platbě.

Platbu přihlášený provede bankovním převodem na základě zaslaných údajů ve faktuře. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní symbol, jímž je vždy číslo Vaší faktury.

Po zaplacení příslušné částky obdrží účastník zprávu o jeho závazném zařazení do kurzu a to ve formě e-mailu, který potvrdí, že jeho objednávka byla dokončena.

Při naplnění kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni podle pořadí, v jakém se na kurz přihlásili. Nepřijatým je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín.

Splatnost faktur na úhradu příslušného kurzu je jeden měsíc od vystavení faktury.

Zařazení do kurzu je vždy dáno až na základě zaplacení faktury.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, nabídne společnost GAMES 4 THERAPY s.r.o. náhradní termín nového kurzu.

Cena kurzu

Cena kurzu je vyhlášena společně s termínem konání kurzu na stránkách www.games4therapy.com

Úhrada kurzu

Účastník hradí cenu kurzu na účet společnosti GAMES 4 THERAPY s.r.o. na základě výzvy k zaplacení poté, co společnost GAMES 4 THERAPY s.r.o. e-mailem potvrdí přijetí vyplněné závazné přihlášky nebo na základě faktury odesílané přednostně elektronickou poštou.

Pro usnadnění nákupu produktu na webových stránkách G4T nabízí společnost G4T různé metody zpracování plateb. Uživatel je povinen dodržet všechny příslušné smluvní podmínky a další právní dohody, jimiž se daná metoda zpracování plateb řídí. Společnost G4T může metody zpracování plateb přidávat a odebírat dle vlastního uvážení.  Uživatel – plátce nese plnou odpovědnost za zaplacení celé částky za nákup provedený na stránkách společnosti G4T.

Pro zakoupení obsahů a produktů nabízí společnost G4T tyto typy plateb:

U každé platby je potřeba uvést variabilní symbol, který je totožný s číslem Vaší faktury.

Na faktuře budou uvedeny údaje, které účastník vyplnil v závazné přihlášce. Prosíme tedy o jejich pečlivé a správné vyplnění.

Po úhradě bude uchazeč do kurzu přijat.

Storno poplatky

  1. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast poté, co uhradil cenu kurzu, a odstoupí od smlouvy, jsou účtovány tyto storno poplatky:
  1. Pokud přihlášený nenastoupí do kurzu, nevzniká nárok na vrácení peněz.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel kurzu, společnost GAMES 4 THERAPY s.r.o. si vyhrazuje případnou změnu termínu konání kurzu z vážných a mimořádných důvodů. V takovém případě účastníky kurzu neprodleně o změnách informujeme.