Hra
Příběhy
Emoce
Tvořivost
Rozhovor
Sdílení
Zážitek

GAMES 4 THERAPY s.r.o.
Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR)

Naše firma shromažďuje a uchovává vámi, tedy uživatelem, zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací nebo v tištěné podobě (faktury) v zabezpečené databázi. Jako správce chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, abychom tyto údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?
Jsme obchodní společnost GAMES 4 THERAPY s.r.o., IČO 066 17 808, sídlo Šaldova 549/8, Židenice, 615 00 Brno; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 103223 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci registrace a v rámci objednávky jakéhokoliv z našich placených produktů.

Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci:
• Email
• Heslo v zašifrované podobě
• Jméno a příjmení
• Informaci, zda máte nebo nemáte dokončené alespoň magisterské vysokoškolské vzdělání
• Název psychoterapeutického výcviku, který jste absolvovali/ institut či asociaci, kde jste jako psychoterapeuti registrovaní či asociovaní
• Počet hodin absolvovaného psychoterapeutického výcviku/Vaše registrační číslo

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že učiníte objednávku v našem e-shopu:

• Název Vaší firmy nebo organizace, v níž pracujete (nepovinný údaj)
• Fakturační adresa včetně země
• Váš telefon
• Email
• Vaše IČ a DIČ (nepovinný údaj)
• Informaci, zda jste/nejste plátcem DPH

a dále údaje, které od Vás získáváme už tím, že využíváte našich služeb
• soubory cookies (v případě online služeb)

3. Proč a na základě čeho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby).

Služby a produkty, které poskytujeme pouze na základě registrace uživatele, zároveň poskytujeme pouze uživatelům s dokončeným alespoň magisterským vzděláním s absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem. Takto postupujeme proto, abychom zabránili využívání produktů uživatelům bez patřičného odborného vzdělání a zároveň tím také osobám nezletilým.

Vaše údaje zpracováváme:
Ze zákona, což nám umožňuje Nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v článku 6, a to v případech, kdy:
• zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (především daňové zákony)
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (přímý marketing a zasílání newsletterů, analytika návštěvnosti našich stránek, provádění záznamů a analýz našich obchodních procesů)

Ke zpracování Vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu nepotřebujeme Váš aktivní souhlas. Proto Vás při registraci ani při objednávce našich služeb nenutíme k aktivnímu souhlasu s ním. Nicméně Vás na uvedeném místě o podmínkách Zpracování osobních údajů informujeme, protože to jsme povinni udělat.

4. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu dalších 10 let, protože k tomu nás zavazují daňové předpisy. Jedná se např. o povinnost 10letého vedení daňové evidence včetně faktur.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle ještě 2 roky poté, co si neprodloužíte platnost Vaši licence k našim produktům. Celkově tedy 3 roky od Vaší registrace, pokud si neprodloužíte platnost licence na licenci bez časového omezení. Následně je Váš účet zrušen a veškeré s ním spojené údaje smazány (včetně Vašich e-mailových adres).

Pokud si zakoupíte časově neomezenou licenci, uchováváme Vaše údaje po celou dobu současné činnosti firmy, pokud Vy nepožádáte o zrušení licence a o vymazání Vašich údajů z naší registrace.

Údaje jsou zpracovávány po dobu současné činnosti firmy a dále dalších 10 let za účelem splnění dalších právních povinnosti v souvislosti s podnikáním firmy.

5. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Se všemi máme také uzavřené Zpracovatelské smlouvy.

Třetími stranami (zpracovateli), které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte, nebo jste využívali, jsou:

• účetní firma: Ing. Miloslav Pokorný, Jana Uhra 169, Brno – Veveří 60200, IČO: 60585641

• Webhostingová firma: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboké nad Vltavou Česká republika, IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708

• Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

6. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.).

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání ve Vašem zařízení zablokovat.

7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

• poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
• splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
• zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).
Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

8. Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat  například na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

9. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.
Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

10. Jak a kdy se můžete odvolat proti zpracováním svých osobních údajů?
Proti zpracování Vašich osobních údajů se můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@games4therapy.com. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje a také to nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

11. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, a pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje neustále zlepšovat a vyvíjet naše služby. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše služby využívat.

12. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• právo proti zpracování osobních údajů se odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na potvrzení o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V této souvislosti máte právo obdržet na Vaši žádost každý rok jeden výpis zdarma.
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

K tomuto účelů můžete snadno sami spravovat Váš vlastní účet na našich stránkách nebo o danou akci požádat písemně na e-mail: info@games4therapy.com nebo přímo na adresu Šaldova 549/8, Brno 15, 61500, Česká republika.
Žádný z Vašich osobních údajů nemůže být opraven či vymazán, pokud by tím byla narušena některá ze zákonných povinností správce osobních údajů.

13. Co to znamená, že máte právo vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení?
Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Možnost k odvolání budete mít přímo nabídnutou v jakémkoliv newsletteru naší firmy.

14. Přístup k osobním údajů klientů našich uživatelů
Společnost G4T nemá žádný vzdálený přístup k datům nebo jakýmkoliv dalším výtvorům, které vznikají při práci se softwary G4T (obrázky, knihy, uložená data). Uživatel je plně zodpovědný za jejich zpracování a ochranu. Společnost G4T v žádném případě nenese jakoukoli zodpovědnost za škody způsobené únikem těchto dat nebo zacházením s nimi nebo jejich sdílením.

15. Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním nás kontaktujte e-mailem nebo písemně na adrese naší firmy: Šaldova 549/8, Brno 15, 61500, Česká republika.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

16. Závěrečná ustanovení
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Obchodními a licenčními podmínkami firmy GAMES 4 THERAPY.

V Brně dne 12.5.2018